Terug naar overzicht

Publicatie
MKB-Nieuwsbrief 01/2023

Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.

Welke bedrijfsmiddelen?
U kunt willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u:

 • de verplichting voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen in 2023 aangaat, of
 • de voortbrengingskosten in 2023 maakt.

U kunt alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder al in gebruik zijn genomen. Bovendien moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 in gebruik worden genomen.

Let op!
De regeling voor de willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.


Maximaal 50% in 2023 afschrijven

Als voldaan is aan de voorwaarden, mag u tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten ineens afschrijven in 2023. Het restant moet u in de jaren ná 2023 normaal afschrijven.


Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de regeling. Op onder meer de volgende bedrijfsmiddelen kunt u daarom niet willekeurig afschrijven:

 • gebouwen
 • schepen en vliegtuigen
 • bromfietsen en motorrijwielen
 • personenauto's
 • immateriële activa
 • dieren

Let op!
Personenauto’s die bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg én personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (onder meer elektrische personenauto’s) zijn niet uitgesloten van de regeling. Op deze auto’s kunt u dus wel willekeurig afschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.


Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Op bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die u verhuurt aan een ander. Verhuurt u deze bedrijfsmiddelen echter voor korte duur aan telkens andere huurders? Dan kunt u hier wel willekeurig op afschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.

Let op!
Als u door een andere regeling al willekeurig afschrijft op een bedrijfsmiddel, kunt u geen gebruikmaken van de regeling voor willekeurige afschrijving die voor 2023 geldt.

Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.

Algemene vrijstellingen
De algemene vrijstelling voor schenkingen aan uw kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan uw kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure studie, is vrijgesteld tot € 60.298. Uw kind moet voor deze laatste schenking de leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar.

Eigen woning of vrij besteedbaar?
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, is dit jaar beperkt tot € 28.947. Dit vrijgestelde bedrag geldt zowel voor een schenking aan derden als voor een schenking aan uw kinderen.

Eenzelfde vrijstelling geldt ook voor een eenmalige schenking aan uw kinderen, die vrij besteedbaar is. Maar let op: u mag echter maar één van beide vrijstellingen eenmalig gebruiken. Het is daarom verstandig om als ouder vanaf 2023 voor de vrij besteedbare schenking te kiezen. Hiervoor gelden namelijk minder voorwaarden.


Tip!

Kiest u per abuis als ouder toch voor de vrijstelling eigen woning? Dan heeft de staatssecretaris toegezegd dat een schenking in de relatie ouders-kinderen, waarbij in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep wordt gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning, hetzelfde wordt behandeld als de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis.

Let op!
Ook de ontvanger van de schenking, of zijn of haar partner, moet voor de verhoogde vrijstelling van € 28.947 tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.


Eerdere schenking eigen woning

De schenking voor een eigen woning die voor het eerst in 2022 plaatsvond maar waarvoor toen nog niet het maximum van de vrijstelling is benut, mag in 2023 nog vrijgesteld worden aangevuld tot en met € 106.671. Vond de schenking voor het eerst in 2021 plaats en is in 2022 het maximum van de vrijstelling nog niet benut, dan kunt u in 2023 nog vrijgesteld aanvullen tot en met € 105.302. Voorwaarde voor de aanvullingen is wel dat in het jaar van de eerdere schenking(en) een beroep gedaan is op de vrijstelling voor de eigen woning in de aangifte schenkbelasting voor dat jaar.


Tarief
Schenkt u meer dan de genoemde bedragen, dan betalen uw kinderen 10% belasting over het meerdere tot € 138.642. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 138.642 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.


Erfbelasting

Ook bij een erfenis gelden de nodige vrijstellingen en verschillende tarieven. De vrijstellingen voor 2023 zijn:

Echtgenoot of partner€ 723.526
Kind, kleinkind€ 22.918
Invalide kind€ 68.740
Ouders (samen)€ 54.270
Overig€ 2.418


Tarief erfbelasting

Het tarief over het belaste deel bedraagt voor echtgenoten, partners en kinderen tot € 138.642 10%, over het meerdere 20%. Voor kleinkinderen is dit tarief 18% tot € 138.642, over het meerdere 36%. Voor overige erfgenamen is dit tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.


Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde u alleen bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg. Voor de jaren vanaf 2022 bent u verplicht dit uit eigen beweging te doen. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

 • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
 • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s).


Uitgesloten betalingen

Bepaalde betalingen hoeft u niet door te geven. Het gaat hier onder meer om betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.


Tip!

De renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.


Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • naam, adres, bsn en geboortedatum van de ontvanger van de betaling,
 • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen,
 • datum waarop u de uitbetaling heeft gedaan.


Uiterste datum 31 januari 2023

De in 2022 aan een derde betaalde bedragen moet u in de maand januari 2023 (uiterlijk 31 januari 2023!) aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet u dus uit eigen beweging doen, u kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Let op!
Naast betalingen in geld moet u ook betalingen in natura doorgeven.

Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.


Btw privégebruik auto

De btw die betrekking heeft op auto’s van de zaak trekt u gedurende het jaar af in uw btw-aangiften. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u daarom btw afdragen over het privégebruik van de auto’s van de zaak. Dit geldt zowel voor personenauto’s als bestelauto’s.

De btw-afdracht over het privégebruik van de auto berekent u in beginsel op basis van de verhouding tussen het zakelijk gebruik en privégebruik. Kunt u die verhouding niet aantonen met een kilometeradministratie of anders? Dan bedraagt de btw-afdracht voor het privégebruik van de auto 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.


Tip!

Heeft u bij aankoop van de auto geen btw afgetrokken? Dan bedraagt de btw-afdracht voor het privégebruik 1,5% van de catalogusprijs. U gaat in 2022 ook uit van 1,5 in plaats van 2,7% voor auto’s die u in 2017 of eerder in gebruik heeft genomen.

Let op!
In tegenstelling tot de bijtellingsregels in de loon- of inkomstenbelasting, zijn de kilometers woon-werkverkeer voor de btw privé en niet zakelijk. Dit betekent dat ook voor een auto die niet tot een bijtelling leidt in de loon- of inkomstenbelasting – omdat met deze auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt – btw over het privégebruik van de auto verschuldigd kan zijn.


Personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken

Personeelsvoorzieningen zijn zaken die u aan uw werknemers ter beschikking stelt. Denk aan fitness, ontspanning en loon in natura (waaronder een kerstpakket of een jubileumgeschenk). Gaf u in 2022 meer dan € 227 (excl. btw) per werknemer aan personeelsvoorzieningen uit? Dan moet u in de laatste btw-aangifte een btw-correctie toepassen.

Gaf u in 2022 goederen en diensten cadeau of tegen een symbolisch bedrag, bijvoorbeeld aan een zakenrelatie? Dan moet u een btw-correctie toepassen in de laatste btw-aangifte als de ontvanger van het cadeau minder dan 30% btw kan aftrekken én de waarde meer dan € 227 (exclusief btw) per ontvanger bedraagt.


Verkoop/diensten btw-belast en btw-vrijgesteld

Verkoopt u goederen en/of verricht u diensten die deels met btw belast en deels van btw vrijgesteld zijn? Dan mag u de btw die betrekking heeft op de btw vrijgestelde goederen en diensten niet in aftrek brengen. Gedurende het jaar 2022 heeft u in uw aangiften btw al een inschatting gemaakt van de niet-aftrekbare btw. In uw laatste btw-aangifte van 2022 berekent u of deze inschatting juist is geweest en past u, waar nodig, een correctie toe.

Let op!
Een vergelijkbare berekening past u ook toe voor in 2022 ingekochte diensten en roerende zaken die u deels privé heeft gebruikt.

Let op!
Voor investeringsgoederen gelden afwijkende regels. Investeringsgoederen zijn onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, of roerende zaken waarop u voor de inkomstenbelasting afschrijft, bijvoorbeeld een computer.

De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Per 1 juli 2023 volgt een stijging naar 3%, waarna vanaf 1 januari 2024 de invorderingsrente weer uitkomt op het oude niveau van vóór de coronacrisis, namelijk 4%. Heeft u op de uiterste betaaldatum uw belastingen nog niet betaald? Dan bent u invorderingsrente verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag waarop uw betaling door de Belastingdienst ontvangen is. U bent ook invorderingsrente verschuldigd over uw belastingschulden waarvoor u langdurig uitstel van betaling kreeg in verband met de coronacrisis. Deze schulden worden vanaf 1 oktober 2022 in principe in 60 gelijke maandelijkse termijnen afgelost. De verhoging van de invorderingsrente kan misschien reden zijn om deze schulden eerder al af te lossen, mits dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort.

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 onder voorwaarden weer een beroep doen op de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De belangrijkste voorwaarden zijn dat de auto pas vanaf 1 januari 2023 op uw naam mag staan in het kentekenregister, dat de catalogusprijs minimaal € 12.000 en maximaal € 45.000 bedraagt en dat de auto een actieradius heeft van minstens 120 kilometer. De koopovereenkomst moet op het moment van aanvraag al gesloten zijn (maar niet eerder dan 1 januari 2023). Zorg voor een ontbindende voorwaarde voor als u geen subsidie krijgt. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte. De subsidie geldt ook voor private lease van elektrische auto’s. Aanvragen kan vanaf 10 januari.

Ondernemers en non-profitinstellingen kunnen vanaf 10 januari weer de subsidie emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen voor de koop of financial lease van een nieuwe elektrische bedrijfsauto. De regeling geldt alleen voor bedrijfsauto’s die zijn gemaakt voor het vervoer van goederen in de voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. De netto catalogusprijs (bij N1) of de verkoopprijs zonder btw (bij N2) moet minimaal € 20.000 bedragen en de bedrijfsauto mag bij aanvraag van de subsidie nog niet op uw naam staan. Ook mag op het moment dat u de subsidie aanvraagt de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Vaak wordt in de niet-definitieve overeenkomst daarom een bepaling opgenomen dat deze definitief wordt als positief besloten is op de aanvraag van SEBA-subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Het kabinet reageerde eind 2022 op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Hieruit komt naar voren dat het kabinet diverse knelpunten en oneigenlijk gebruik van de regelingen wil aanpakken. Het kabinet heeft hierbij oog voor zowel de knelpunten die de Belastingdienst ervaart als de knelpunten die de ondernemers ervaren. Het doel is onder meer eenvoudigere regels en minder juridische procedures. Zo wil het kabinet, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2024, alle aan derden verhuurde onroerende zaken aanmerken als beleggingsvermogen in de BOR en DSR. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor nieuw beleid om constructies met baby-bv’s aan te pakken. Verdere wijzigingen zijn nog niet bekend. De komende periode doet het kabinet onderzoek hiernaar. Het kabinet streeft naar een ingangsdatum per 1 januari 2024. Gezien de mogelijke wijzigingen die plaats gaan vinden in de bedrijfsopvolgingsregelingen, is het verstandig om met uw adviseur te overleggen wat u in 2023 nog kunt doen om gebruik te maken van de huidige regelingen.

Kocht u in 2021 een onroerende zaak en koos u samen met de verkoper voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én aan de Belastingdienst dat u aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Huurde u in 2022 een onroerende zaak en koos u samen met de verhuurder voor een btw-belaste verhuur van deze onroerende zaak? En voldeed u in 2022 niet aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm)? Dan moet u hiervan uiterlijk 28 januari 2023
een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Is uw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet u binnen vier weken na afloop van uw boekjaar de schriftelijk verklaring of melding doen. De 90%-norm houdt in dat u de onroerende zaak zowel in 2021 als in 2022 voor 90% of meer heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de woning gaan bewonen en dat de waarde van de woning onder een bepaald bedrag blijft (de woningwaardegrens). Vóór 1 april 2021 was er nog geen woningwaardegrens. Van 1 april 2021 tot en met 31 december 2022 bedroeg deze grens € 400.000. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de grens € 440.000 en onlangs werd bekend dat deze per 1 januari 2024 verder omhooggaat naar € 510.000.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot en met maandag 16 januari 2023, 20:00 uur.